Инж. Димитър Илиев, директор на РИОСВ в Хасково, пред „Нов живот” : Проблемът с прашния въздух в Кърджали идва от неефективните отоплителни уреди

Стана редовна практика в Кърджали да си дишаме замърсен въздух. Особено това се случва през зимните месеци, когато печките бумтят и всички се тъпчем в автомобилите, пътувайки до работните си места и обратно до дома заради студовете навън. За състоянието на атмосферния въздух разговаряме с директора на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в Хасково инж. Димитър Илиев. Ето какво той каза за в. „Нов живот”.

 

Разговора води

Божидара АНГЕЛОВА

-Господин Илиев, на територията на Кърджали има една автоматична измервателна станция, чийто данни се отчитат в ежедневия бюлетин на ИАОС – тази в кв. „Студен кладенец“. Има ли възможности да бъдат поставени още такива станции и на други ключови места в града ни?

-Качеството на атмосферния въздух се следи чрез националната система за наблюдение на Министерството на околната среда и водите. Местоположението и броят на пунктовете за мониторинг се определя при извършване на анализ на топографски особености на местността; влияние на емисии, изпускани от източници в промишлеността, битовия и административния сектор; метеорологичните условия; трафика на автомобили; нивата на замърсителите. Изборът на местоположението на пунктовете следва да се преразглежда редовно през период три години.

Данните  се публикуват на електронната страница на Изпълнителната агенция по околна среда. Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикуват се само регистрираните превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители.

 

–   Прави впечатление, че данните се публикуват с един ден закъснение и гражданите научават впоследствие, че са дишали запрашен въздух.

-Измерването на концентрациите на фини прахови частици се извършва в рамките на денонощието (за 24 часа). Формира се средноденонощна стойност, която се получава при осредняването на измерените средночасови стойности. Регламентираната средноденонощна норма в законодателството е 50 µg/m3. Данните се публикуват след изтичане на денонощието, на следващия ден на електронната страница на Агенцията в София.

 

–  Има ли възможност населението да бъде своевременно информирано в случай, че превишенията на прах, оксиди и други аерозоли са драстично над нормата и крият опасност за човешкото здраве?

-В случаите на регистрирани превишения на алармените прагове на серен диоксид и озон, съгласно действащото законодателство, РИОСВ в Хасково предприема необходимите мерки за своевременно предоставяне на информация на засегнатото население. За останалите контролирани замърсители – олово, кадмий, арсен и полициклични ароматни въглеводороди нормите са средногодишни, които се формират от осредняването на измерените през съответната година средноденонощни концентрации. Анализът на всички следени показатели от автоматичната станция „Студен кладенец” в Кърджали се отразява ежегодно в годишните доклади по околна среда, които се изготвят след изтичане на календарната година и се публикуват на страницата на РИОСВ в Хасково.

 

Преди седмици стана ясно, че над половин България мина радиационен облак. Да очакваме ли негативни въздействия от това?

-Контролът на радиационния фон не е в компетенциите на РИОСВ в Хасково. На електронната страница на Агенцията за ядрено регулиране се помества Бюлетин за гама-фона на територията на България на електронен адрес: http://www.bnra.bg/bg/emergency/radgamma_background

От началото на 2017 година по инициатива на граждани се въвеждат в действие малки, независими станции, снабдени със сензори и миникомпютър. Те се поставят на ключови места в градове и подават данни за ФПЧ10 и ФПЧ2.5, температура и влажност на въздуха. Данните от тях се подават към сървър, който ги показва на обществото в реално време.

 

–  Какво е вашето мнение за тази инициатива и смятате ли, че данните от такива портативни измервателни станции са достатъчно показателни, за да бъдат взети предвид от институциите?

– В РИОСВ в Хасково не е постъпвала информация от граждани или организации за поставяне на измервателни устройства за измерване нивата на атмосферните замърсители в различни населени места. Не разполагаме с информация за вида на измервателните устройства и методите, поради което РИОСВ в Хасково не може да изрази становище относно достоверността на получаваните данни.

 

–  Какво може да се направи, за да се ограничат вредните емисии в атмосферния въздух?

-При анализа на стойностите за фини прахови частици, отчетени от автоматичната измервателна станция ”Студен кладенец”, се установява, че продължава регистрирането на наднормени стойности на фини прахови частици през зимните месеци, което е резултат от потреблението на твърди горива в битовия сектор. За разрешаването на проблема е необходимо да се предприемат мерки на национално и на местно ниво, като част от мерките включват замяна на неефективните отоплителни уреди (печки) и използване на горива с по-добри показатели (дърва с ниска влажност, горива с ниско съдържание на пепел и сяра).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache