Топъл обяд за 520 души осигуряват в община Крумовград

Топъл обяд по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Крумовград“ към 31 декември 2018 г. се предоставя в Крумовград и селата Вранско, Горна Кула, Звънарка – мах. Козино и мах. Лозино, Подрумче, Пелин, Полковник Желязово, Едрино, Гулийка, Аврен, Черничево, Токачка, Гривка, Зиморница, Раличево, Пашинци, Бук, Лещарка, Тополка, Голяма Чинка, Малка Чинка, Метлика, Рибино, Девесилово, Девесилица, Малък Девесил, Голям Девесил и Егрек. Храна получаван общо 520 души, като всеки работен ден те получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Стойността на 1 храноден за 1 лице 2.50 лв.
Храната се приготвя в кухните на 4 трапезарии – в Крумовград,  село Аврен, село Токачка и село Егрек. Рецептите за приготвяне на ястията са посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене и са съобразени с националните стандарти и норми за хранене и изискването за принос към балансирания режим на хранене.
Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект „Осигуряване на топъл обяд в гр. Крумовград“ извършва подбор на конкретните представители на целевите групи, които могат да бъдат включени като потребители на социалната услугата „топъл обяд“ по прозрачен начин и в съответствие с принципите за зачитане личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.
Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата подава заявление–декларация до кмета на община Крумовград.
Крайния подбор на потребителите се извършва на база утвърдена от кмета на община Крумовград  процедура .
В рамките на изпълнението на операцията, наред с топлия обяд се реализират и съпътстващи мерки спрямо потребителите, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на други социални услуги, административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа предвид нуждите и проблемите им.
Съпътстващите мерки са дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храна с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *