Заработи Общинско социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“, осигурява заетост на 32 лица Предприятието предлага различни услуги за граждани и социални заведения

В Кърджали заработи Общинско социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”. Новосъздаденото социално звено функционира вече трети месец и осигурява заетост на 32 лица.

Изпълнението на проект СП „Обществена пералня и услуги в дома“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  стартира през месец юни 2018 г.

Проектът е насочен към създаване на ново социално предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома” в Община Кърджали за осигуряване на заетост, подкрепа за социално включване на уязвими групи и професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Целевата група са  хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания, също така лица заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество”,  обясни  Нермин Мехмед, главен експерт в отдел ”Социални дейности, здравеопазване, спорт  и туризъм” в общинска администрация.

В рамките на проекта се реализирани различни дейности като психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост. Има назначени психолог и социален работник, които организират и провеждат срещи с лицата от целевата група по проекта. Извършен е ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията, където е разположено Социалното предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома” – гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. „Детелина” № 8 – Дневен център за деца с увреждания-западно крило.

Социалното предприятие е създадено с решение на Общински съвет -Кърджали, приет е и Правилник за организацията и дейноста на СП ОПУД. То е специализирано звено на общината по смисъла на гл.VІ от Закона за общинската собственост, за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. Извършен и подбор на персонал на социалното предприятие и през месец декември 2018 г. е назначен  персонала на СП. По проекта е предвидено да се осигури заетост на персонала за срок от 12 месеца. Нермин Мехмед, главен експерт в отдел ”Социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм” в общинска администрация, уточни, че Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ предоставя следните услуги: обществена пералня, почасово почистване на дома и социалната услуга „Домашен помощник”.

Към услугата „Обществена пералня“ се извършват следните дейности: Приемане и сортиране на пране§ Обработване, пране, сушене, химическо почистване на дрехи; Дезинфекция на бельо; Гладене, сгъване, опаковане и доставка на прането.

„Предоставяне на услуги в дома“ касае дейностите: Социална услуга в общността „Домашен помощник”:  Поддържане на личната хигиена и хигиена в жилището;  Помощ при ежедневния тоалет, обличане и събличане, при къпане; Приготвяне на храна и подпомагане при хранене; Оказване на битови услуги – закупуване на хранителни продукти, медикаменти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост със средства на потребителя и др.

Услуга „Домашен чистач” включва почасово почистване на дома – текущо и основно.

Социалното предприятие задоволява също нуждите за пране на социални услуги, здравни заведения, детски градини, фирми и граждани и  предоставя услуги в дома. С промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали са определени цени на предоставяните услуги.

 Заети  по проекта са 32 лица /управител, един социален работник, счетоводител, 4  перачи и гладачи (ръчно), 4 машинни оператори, пералня,  4 машинен оператор, гладене в пералня, двама  общи работници, 10 домашни помощници и 5 домашни  чистачи. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  391 163.63 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Управител на Социално предприятие „Обществена  пералня и  услуги в дома”е  Милена  Кайрякова, тел. за контакти 0361 / 6-15 -53

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache