Община Кърджали приема документи за предоставяне на услуга „Патронажна грижа“ Срокът за подаване на заявленията е от 29 октомври до 28 ноември

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», обявява прием на документи за подбор на потребители на социална услуга „патронажни грижи“. 

За ползватели на социалната услуга по проекта могат да кандидатстват лица от всички населени места на Община Кърджали, отговарящи на едно от следните изисквания: Лица на възраст над 18 години с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия; Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства, както и самотно живеещи тежко болни лица.

При кандидатстването се прилага: Заявление по образец; Документ за самоличност (копие); Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие); Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи; Декларация по образец, че към момента на кандидатстването лицето ползва или не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването – лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител); Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни; Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично.

Документи се приемат от 29 октомври 2019 г. до 28 ноември 2019 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали –www.kardjali.bg.

Провеждане на подбора на потребители – Патронажните грижи ще се предоставят на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache