ОД „Земеделие“- Кърджали

З А П О В Е Д

№РД-04-76

гр. Кърджали, 20.05.2020 год.

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие” (обн. ДВ, бр. 7/27.01.2010 г., изм. и допълнен ДВ, бр. 12/12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 75/27.09.2016 г.), във връзка с чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и писма на МЗХГ №№66-833/02.05.2019 г., 66-1551/06.06.2019 г., 66-4131/19.11.2019 г. и 66-4317/09.04.2020 г. за изразени съгласия от министъра на земеделието, храните и горите за започване на тръжна процедура за продажба на имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване, неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, и Заповед №РД46-237/22.05.2019 г., на министъра на земеделието, храните и горите за упълномощаване на директора на ОД “Земеделие” – Кърджали.

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, на територията на област Кърджали.

  1. Условия за участие: Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за търговския регистър.
  2. Подаване на документите за участие в търга: Заявителите или упълномощеното от тях лице, писмено с нотариална заверка на подписа, подават в ОД “Земеделие” – Кърджали, заявление по образец утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за участие в търг на основание чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват: местонахождението, номерът и площта на поземления имот; предлаганата цена в левове за имота, изписана с цифри и думи. Предлаганата цена е в цяло число левове и не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. За всеки имот се подава отделно заявление.
  3. Към заявлението се прилагат: копие от документ за самоличност на заявителя или упълномощеното лице; копие от документ за съдебна регистрация или единен идентификационен код по БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; копие на документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на тръжната процедура или документ за самоличност и пълномощно на упълномощено от него лице; платежен документ за внесения депозит в оригинал за всеки имот поотделно, когато плащането не е извършено по електронен път; декларация за събиране, съхранение и обработване на лични данни, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно движението на такива данни, по образец, одобрен със заповед на директора на ОД „Земеделие” – Кърджали, декларация за липса на свързаност.
  4. Място и срок за получаване и подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават и подават в сградата на ОД “Земеделие” – Кърджали, бул. “България” №74, ет. 2, стая 208, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч., в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на заповедта за провеждане на тръжната процедура в местен вестник или могат да се изтеглят от интернет – http://www.mzh.government.bg/ODZ-Kardzhali/bg/Home.aspx.

Документите за участие в търга се представят в запечатан, непрозрачен плик. Пликове със заявления за участие в търга, без да се разпечатват се записват с входящ номер, дата и час в регистър.

III. Началната тръжна цена на имотите е определена, съгласно чл. 56ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ (Изм. ДВ бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г).

 1. Депозитът за участие в търга е в размер 10 на сто от началната тръжна цена на всеки имот, съгласно чл. 56з, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, като върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор.
 2. Условия за плащане на депозита: Към документите за участие в търга се прилага банково бордеро (оригинал) за внесен депозит в български левове по набирателната сметка на ОД “Земеделие”Кърджали:

IBAN BG83 UNCR 7000 3319 7289 04,    BIC UNCRBGSF.

УниКредит Булбанк гр. КЪРДЖАЛИ,

Основание за плащане: депозит за участие в търг по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

 1. Условия за възстановяване на депозита. депозитът на спечелилия участник се прихваща от цената на придобиване на имота. Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 7-дневен срок след приключване на търга, с подаване на заявление в счетоводството на ОД „Земеделие”, а депозитът на кандидата, класиран на второ място – след подписването на договора със спечелилия кандидат. Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място не се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор. Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизането в сила на съдебното решение.

VII. Тръжна комисия. Директорът на областната дирекция „Земеделие“ – Кърджали в 3-дневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявленията за участие в търга назначава със заповед тръжната комисия, в състав от трима до петима членове – служители в областната дирекция „Земеделие“, измежду които председател, секретар, член и двама резервни членове. В състава на комисията се включва юрисконсулт или правоспособен юрист. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете й.

VIII. Условия за провеждане на търга. Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие. При явяване на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга – при обявената от него тръжна цена с тайно наддаване. Заявление, представено в незапечатан плик е недействително. Не се допускат до участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по чл. 56з, ал. 6 от ППЗСПЗЗ или не отговарят на изискванията на чл. 56к от ППЗСПЗЗ.

IХ. Класиране на участниците. В 7-дневен срок тръжната комисия разглежда заявленията, класира предложенията и обявява спечелилия търга кандидат за всеки имот. За резултатите от търга се съставя протокол, съгласно чл. 56м от ППЗСПЗЗ.

Председателят на тръжната комисия в 3-дневен срок представя протокола за одобряване от министъра на земеделието, храните и горите, след което със заповед се определят класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот.

Х. Място за обявяване на протокола за резултатите от проведения търг: Протокола се обявяват на информационното табло на ОД “Земеделие” – Кърджали, бул. “България” №74, ет. 2 и на интернет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Kardzhali/bg/Home.aspx, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

В 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. Тръжната комисия се произнася по възраженията в 5-дневен срок, като за разглеждането им се съставя протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им. Протоколът се подписва от членовете на тръжната комисия и се обявява на посоченото в заповедта публично място.

ХI. В случаите по чл. 56н от ППЗСПЗЗ, когато кандидатите за един и същ имот са предложили една и съща цена, между тях да се проведе търг с явно наддаване по реда на чл. 56н и чл. 56о от ППЗСПЗЗ с начална цена – равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 (сто) лева. Председателят на тръжната комисия уведомява по реда на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) кандидатите, предложили една и съща цена за имот, за деня, часа, условията и реда за провеждане на търга с явно наддаване. На първо място в явния търг се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.

ХII. Търгът се счита за спечелен от участника предложил най-висока цена за имота. След приключване на търга министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на спечелилия участник, която се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и ОД “Земеделие” – Кърджали при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. В 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за класиране на кандидатите се сключва договор в писмена форма с лицето, спечелило търга след внасяне на сумите по чл. 56п, ал. 4. В случай, че лицето спечелило търга не внесе посочените суми за сключване на договор, се уведомява класирания на второ място кандидат по реда на ГПК. Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача.

Настоящата заповед, следва да се публикува на интернет страницата на ОД “Земеделие” – Кърджали: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Kardzhali/bg/Home.aspx, на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите: http://www.mzh.government.bg, в един местен вестник най-малко 30 (тридесет) дни, преди крайния срок за подаване на заявленията за участие и се постави в 3-дневен срок от издаването й на информационното табло на областна дирекция “Земеделие” – Кърджали, в съответните общински служби по земеделие Ардино, Джебел и Кърджали, в общините по местонахождение на съответните имоти, както и в кметствата на с. Боровица, с. Папрат, с. Костино и с. Висока поляна.

             

Йорданка Гочева

директор на ОД “Земеделие”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.