ОД „Земеделие“- Кърджали

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД-04-74

гр. Кърджали, 20.05.2020 г.

На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед №РД46-143/20.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, обнародвана в ДВ, бр. 35/10.04.2020 г.

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

  1. Откривам процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смески (срок от 5 стопански години) и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения.
  2. Обект на търга са земите от ДПФ, подробно описание по общини, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем/аренда), срок на предоставяне, начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази заповед.
  3. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията на чл. 47в, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т.
  4.  Началната тръжна цена и депозита за участие в търга са определени със заповед №РД 46-143/20.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Размерът на депозита за участие в търга е както следва за:

4.1 Отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смески – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

4.2 За отглеждане на съществуващи трайни насаждения – 20 лв. на декар.

  1. Условия за плащане на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път, по сметка на ОД ”Земеделие” Кърджали, УниКредит Булбанк – клон Кърджали,

IBAN BG83 UNCR 7000 3319 7289 04, BIC UNCRBGSF.

Основание за плащане: депозит за участие в търг.

  1. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се получават в ОД “Земеделие” – Кърджали, адрес: гр. Кърджали, бул. “България” №74, стая 204, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа.
  2.  Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в ОД “Земеделие” – Кърджали, адрес: гр. Кърджали, бул. “България” №74, стая 208, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в срок от 30 дни, считано от последната дата на публикацията на заповедта в местен вестник.
  3. Информацията за земите – обект на търга e изложена в ОД “Земеделие”- Кърджали и в общинските служби по земеделие – за земите, обект на търга на територията на съответната община.
  4. Търгът ще се проведе в Дом на техниката /сградата на НОИ/, адрес: гр. Кърджали, ул. “Булаир” №35, ІІ етаж, зала 207 на 26.06.2020 г. от 10.00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
  5. В случаите по чл. 47л от ППЗСПЗЗ, стъпката за наддаване е в размер на един лев от предложената от кандидатите цена.

           

ЙОРДАНКА ГОЧЕВА

Директор на ОД „Земеделие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.