ОД „Земеделие“- Кърджали

О Б Я В Л Е Н И Е

Областна дирекция “ЗЕМЕДЕЛИЕ” Кърджали на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-04-139/11.09.2020 г.

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

 

К О Н К У Р С  за длъжността: “младши експерт” в общинска служба по земеделие – Крумовград, Главна дирекция “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Кърджали и определям:

Минимални и специфични изисквания за заемане:

      А) Длъжност “Младши експерт” в общинска служба по земеделие – Крумовград:

–  образование – висше, образователна степен “ бакалавър”, професионална област – агро-инженерство, стопанско управление;

–  професионален опит – не се изисква;

Б) Необходими познания на кандидатите:

– познаване на действащата нормативна уредба, свързана с дейността на Министерството на земеделието, храните и горите – Закон за държавния служител, Закон за собствеността и ползване на земеделските земи и Правилника за неговото прилагане, Закон за възстановяване собствеността на гори и земи от горския фонд и Правилника за неговото приложение, Наредба № 3/1999 г. за регистрация на земеделските стопани; Устройствен правилник на Областните дирекции “Земеделие”, Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за опазване на земеделските земи, Наредба 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания; Наредба №3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, изм. и доп.,бр. 77 от 26.09.2017 г., в сила от 26.09.2017 г.

В) Други изисквания:

    – компютърна грамотност: MS Оffice – MS  Word, Windows,: MS Excel, работа в Интернет;

– умения за работа с потребители и в екип, способност да анализира информация, да я синтезира и представя резултатите, способност да планира и организира собствената си работа;

– умения да планира, организира и контролира работата на служителите;

– управленски подход при решаване на задачите;

– инициативност;

– кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

       1. Начин за провеждане на конкурса:

– решаване на тест;

– интервю.

       2. Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ДВ. бр. 9 от 31.01.2020 г.;

– декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

3. Срок за подаване на документите: 14 календарни дни от публикуване на обявлението.

  4. Място за подаване на документите: Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, бул. “България” № 74, ет. II, стая № 208, тел. 0361/6-29-76.

  5. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, бул. “България” № 74, ет. II, както и на е-mail: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/OblastniDirekcii.aspx

   6. Размер на основната заплата за длъжността “Младши експерт” общинска служба по земеделие – от 610 – до 1100 лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.