Покана за заседание на Общинския съвет

 

П О К А Н А

№ 13

 На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 Заседание на Общински съвет – Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 20.10.2020 г. /вторник/ от 10.00 часа при следния

       Проект!

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

1. Слово на кмета на община Кърджали и приветствия от Групите общински съветници, по случай 21 октомври – Ден на Кърджали.

2. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Кърджали за 2020 г.

3. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти от общинския поземлен фонд на община Кърджали за 2020 г.

5. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.69 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.

6. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване и статута на поземлен имот с идентификатор 38981.13.405 по КК и КР на с. Костино, община Кърджали.

7. Даване на съгласие за придобиване в собственост на община Кърджали чрез безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на 12 броя имоти – частна държавна собственост, представляващи жилища, находящи се в гр. Кърджали, кв. ”Възрожденци”, бл.83.

8. Предложение за одобряване на проект за обект: „Подробен устройствен план – План схема за газоразпределителна мрежа на гр. Кърджали – допълване ”.

9. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Газоснабдяване на община Кърджали“; Подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на община Кърджали, преминаващ през землищата на гр. Кърджали, с. Дъждино, с. Седловина, с. Пепелище и с. Глухар, общ. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

10. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

11. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

12. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“ в УПИ I-5767, кв. 97 по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали, находящ се в имот с идентификатор №40909.111.36 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

13. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер“ в ПИ № 40909.116.205 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

14. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер“ в ПИ 40909.110.198 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с промишлен магазин и гаражи“ в УПИ II-6492, кв.211 по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали“, находяща се в имот с идентификатор №40909.116.307, попадащ в КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

16. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Жилищна сграда“, находяща се в кв.„Студен кладенец“ в ПИ 40909.119.271 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

17. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, с местонахождение имот с идентификатор №35403.11.148, попадащ в землището на с. Калинка, общ. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. и ВиК отклонения, преминаващи през имоти, отредени за път за захранване на жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 40909.7.23, попадащ в кадастралната карта на гр. Кърджали, общ.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

19. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I-5665, XIII-5665, XIV-5665 и XV-5665 в кв.133 по плана на ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

20. Помощ за ремонт на покриви на къщи на социално слаби семейства, унищожени в следствие на пожар.

21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КЪРДЖАЛИ  инж. ЮСЕИН АХМЕД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.