МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД”

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД”

обявява втори прием и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград – Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ:

Основна  цел – подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането и развитието на селскостопански продукти на територията на Община Кирково и Община Златоград.

Специфични цели :

 • подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия на територията на МИГ;
 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;
 • подобряване опазването на околната среда;

Допустими кандидати: 

 1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:
 • да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
 • минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.
 1. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 2. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. (физически и юридически лица), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия.

Допустими дейности:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,
 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката или маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Допустими разходи:

 1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи,
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване,
 3. закупуване на земя, необходими за изпълнение на проекта
 4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, предназначени за производствени дейности
 5. закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории,
 7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза,
 8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството;
 9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

 

Периоди за прием:

Начало на ВТОРИ прием: 02.11.2020 г. 

Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа.

 

Бюджет на приема:  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема – 101 220,00 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект, процент на финансиране:

Минимален размер на допустимите разходи 2 444,75 лева. Максимален размер на допустимите разходи – 195 580 лв

Процент на финансиране – от 50% до 90%, в зависимост от Категорията на кандидата и допустимите условия за увеличение.

Лица за контакт от МИГ Кирково – Златоград:

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 030714205,  0882 629 955

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

–       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на МИГ Кирково – Златоград на интернет адрес http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com

 –       в офисите на МИГ на адрес: гр. Златоград и в с. Кирково

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018 за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” и Заповед № РД 09-495/25.05.2018 по  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.