Покана за заседание на Общинския съвет

П О К А Н А

№ 14

 На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

С В И К В А М

 Заседание на Общински съвет – Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 26.11.2020 г. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния

       Проект!

   Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Кърджали за 2020 г.

2. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

3. Даване на съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 40909.14.58, находящ се в землището на гр. Кърджали, с площ 349 кв.м и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект по Кадастралната карта на землище гр. Кърджали, чрез изкупуването му от Иванка Панчева, собственичка на построената в него едноетажна сграда с идентификатор 40909.14.58.1, със застроена площ 64 кв.м и определяне на пазарна цена на имота.

4. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-общ., кв.3 по ПУП на с. Крайно село, община Кърджали, одобрен със Заповед № 1049А/22.05.1973 г., с площ 761 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственичката на законно построената в него с отстъпено право на строеж едноетажна масивна жилищна сграда с призем със застроена площ 86 кв.м, лятна кухня със застроена площ 33 кв.м и гараж със застроена площ 34,21 кв.м – Сабиха Шабан и определяне на пазарна цена на имота.

5. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.

6. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на община Кърджали на наследниците на Ангел Дунков с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали, община Кърджали.

7. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Кърджали, находящи се в землището на с. Рани лист, община Кърджали.

8. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I-5665, XIII-5665, XIV-5665 и XV-5665 в кв.133 по плана на ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

9. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

10. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

11. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Нова кабелна линия от нов ст.№5.5 в ПИ 53638.888.9901 през ПИ 53638.10.209 и ПИ 53638.10.117 до ново електромерно табло пред имот 53638.10.118 за захранване на жилищна сграда“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

12. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план през имоти, отредени за път за захранване на жилищна сграда, собственост на Яшар Дурмушев, находяща се в имоти с идентификатори 40909.19.369, 40909.19.370 и 40909.19.371, попадащ в кадастралната карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

13. Изменение на ОУП в частта на УПИ І-105, кв.253 по плана на ”Стара градска част”, гр. Кърджали, с което се променя зоната на застрояване от обществено обслужваща /Оо/ в централна /Ц/.

14. Изменение на Решение№ 199, съгласно Протокол №8, изменено с Решение 201, съгласно Протокол 11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 29.07.2020 г., в частта по т. 1 „Условия за погасяване”.

15. Даване на съгласие за участие на община Кърджали като партньор в проектно предложение с референтен номер ССН-ІІ/105 и наименование „Културата не познава граници”, депозирано по Грантова схема за общо културно наследство: Опазване и диалог между Турция и ЕС-ІІ /ССН-ІІ/ от Обася – кооперация за туристическо развитие.

16. Даване на съгласие за кандидатстване на община Кърджали по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура ВG05М9ОР001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализацията на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства, КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини”.

17. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.

18. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ: инж. ЮСЕИН АХМЕД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.