احتراف الخيارات الثنائية cầm giấy tờ xe máy حكم التداول في الخيارات الثنائية chuyển tiền qua điện thoại techcombank ân hạn gốc là gì phí chuyển tiền techcombank ưu đãi thẻ tín dụng citibank
COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 3 Днес (238); 15/11 (242 ↑) ; 16/11 (244 ↑) ; 17/11 (247 ↑)

Обявление от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

от

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД и ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Относно: Четвърти приемен период за 2021г. на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ (Фонда)

 „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград, в качеството си на учредители, имат удоволствието да уведомят жителите на община Крумовград, че от 25.10.2021 г. до 19.11.2021г. включително откриват трети приемен период за 2021г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Каним всички жители на община Крумовград да се запознаят с насоките за кандидатстване и с останалите документи и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа за осъществяване на своите проекти в периода от 25.10.2021 г. до 19.11.2021г.

Фондът ще разглежда и финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места в сферата на производството, земеделието и животновъдството.

Поради епидемичното разпространение на Коронавирус (COVID-19) и регистрираните случаи на заболели на територията на Република България и във връзка с епидемичната обстановка в страната през четвъртия приемен период за 2021г. няма да бъдат провеждани консултации с кандидати на живо.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

  • Десислава Чалъмова –  тел: 0896 685 614 е-мейл: dchalamova@gmail.com
  • Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104 е-мейл: hubenova@gmail.com

 

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

Микробизнес център Хасково:

0889 045 748

0882 373 675

0889 261 882

0889 262 434

 

Офис Кърджали:

0361/6 06 51

0361/6 06 64

Актуализираните насоки за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на Интернет сайта на Община Крумовград и на Интернет сайта на Фонда, както следва:

https://krumovgrad.bg/aktualno/byudzhet-i-finansi/2019-07-05-12-14-33.html

https://dundeefund.eu/

г-жа Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград

проф. д-р инж. Илия Гърков – Изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!