COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 3 Днес (288); 22/01 (298 ↑) ; 23/01 (318 ↑) ; 24/01 (338 ↑)

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан даде старт на проект за ремонт на медресето в Долно Прахово

Гюнер ШЮКРИ

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан откри строителна площадка за изпълнение на проект „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово“. Предмет на проекта е сграда за битови услуги и склад към медресето. Реконструкцията основно обхваща покривната конструкция на двете сгради. Общата му цел е подобряване на религиозния микроклимат и база в Долно Прахово и повишаване на нивото на развитие на религиозно-обредната дейност, с цел удовлетворяване нуждите на местното население. Финансирането е по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино-Джебел“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, одобрена по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г.

Реализацията на проекта е част от поетите ангажименти от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан през есента на 2019 година, за първия му управленски мандат. Той подчерта, че поддържането на религиозните обекти – джамии, месчиди винаги са били на вниманието на общинското ръководство в съответствие с изискванията на Закона за вероизповеданията.

На откриването присъстваха още кметът на Долно Прахово Сали Ахмед, председателят на мюсюлманското настоятелство на джамийския комплекс Кязим Мюмюн и имаминът на джамията Нуреттин Исмаил. Тук бяха още представители на строителната фирма и строителния надзор.

Джамийският комплекс в Долно Прахово е един от обектите, свързани с историята на религиите на територията на община Ардино, които представляват културна ценност. Включен е в културното богатство на страната и е обект на поклонение и културен туризъм.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.