Покана № 3 за заседание на Общински съвет – Кърджали

П О К А Н А

№ 3

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

  На 12.12.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, за мандат 2023 – 2027 г.

2.Определяне на броя, числеността, поименния състав и ръководство на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали, за мандат 2023 – 2027 г.

3. Даване на съгласие за партньорство с Агенция за социално подпомагане по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане, във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006 по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027.

4. Одобряване на Споразумения за партньорство по предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

5.Удължаване срока на възстановяване на безлихвен заем от Централния бюджет на Република България, поради възникнал временен касов разрив по бюджета на община Кърджали, на основание чл.103, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финанси.

6. Предложение за структура на общинска администрация и кметствата в община Кърджали.

7. Предложение за определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в община Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – К Ъ Р Д Ж А Л И  /инж. МУХАРРЕМ МУХАРРЕМ/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *