Покана № 6 за заседание на Общински съвет – Кърджали

П О К А Н А

№ 6

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

 

На 28.03.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                                                           

Проект  

                                                                                                                                                

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2023 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2024 г.
 2. Приемане на План за действие на Община Кърджали в изпълнение  на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024-2027 година.
 3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектно предложение за финансиране от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
 4. Приемане на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на  малолетните и непълнолетните за 2023 год.
 5. Одобряване на Меморандум за сътрудничеството по проект Circular Mindset for Change (Circular Minds), финансиран по програма Интеррег Европа.
 6. Даване на съгласие за участието на Община Кърджали като водещ партньор в проектно предложение по проект P2RPathways2Resilience, финансиран от Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.
 7. Даване на съгласие за приемане на дарение под формата на парични средства в полза на Община Кърджали.
 8. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 9. Даване на съгласие за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, за изграждане на трафопост в общински поземлен имот с идентификатор 40909.112.471 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. „Петко Калчев“, кв. „Възрожденци“ и определяне на пазарна цена на правото на строеж.
 10. Даване на съгласие за промяна на статута от частна общинска собственост в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 40909.111.249 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Кърджали, съставляващ УПИ ХХІХ и УПИ ХХХ, кв.158 по ПУП-ПРЗ на кв. Възрожденци – ІІ част, гр. Кърджали, ведно с изградените в груб строеж сгради с идентификатори 40909.111.249.1 и 40909.111.249.2 по КККР на гр. Кърджали.
 11. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на П. К. с признато право на обезщетяване със земя в землище с. Прилепци.
 12. Участие в редовното заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД –  гр. Кърджали” за 2024 година.
 13. Предоставяне на новоизграден строеж: ”Водоснабдяване на село Орешница, община Кърджали – публична общинска собственост, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали.
 14. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
 15. Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Кърджали за 2024 г.

16.  Предложение за допълнение на Решение № 159 от Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 26.06.2023 г. за одобряване на задание за ПУП и разрешение за изработване на ПУП /Подробен устройствен план/ на град Кърджали.

 1. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

18.  Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.

 1. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 2. Питане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – К Ъ Р Д Ж А Л И /инж. МУХАРРЕМ МУХАРРЕМ/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *