Инвестиционно намерение

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/

Димитър Колев Шереметев

/име на инвеститора/

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че в новообразуван поземлен имот с №514, кад. район 303 по плана на новообразуваните поземлени на имоти, землище на гр.Кърджали, ЗЗП 5

имам следното инвестиционно предложение: ПУП-ПЗ на новообразуван поземлен имот с №514, кад. район 303 по плана на новообразуваните поземлени на имоти, землище на гр.Кърджали с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изграждане на 1/една/ вилна сграда.

/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

 Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; email:riosv-hs@mbox.contact.bg; тел.: 038 / 60 16 14

Община Кърджали, бул.”България” № 41; email:ekologia_kj@abv.bg; тел.: 0361 / 67379; 67380

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *