Покана

                                                                 П О К А Н А

                                                                        № 8

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

                                                               С В И К В А М

 

На 27.06.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                                          

Проект                                                                                                                                                   

                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Участие в извънредно Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД – Кърджали, насрочено за 27 юни 2024 г.
 2. Поправка на техническа грешка в Решение № 119 от Протокол № 7 от 25.04.2024 г. на Общински съвет – Кърджали.
 3. Създаване на нова детска ясла в гр. Кърджали.
 4. Промяна на мястото на предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Кърджали.
 5. Предложение за промяна на наименованието на Центъра за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) Астрономическа обсерватория ,,Славей Златев” гр. Кърджали.
 6. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от кмета на община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със Споразумение № РД 50-37 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Стамболово и Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ /НОИР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/ОПОС 2014 – 2020 г./и СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ /МИГ Стамболово-Кърджали 54/.
 7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
 8. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 9. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул. „Тракия“ № 13, гр. Кърджали за осъществяване на медицинска дейност.
 10. Даване на съгласие за предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 11. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните им цени.
 12. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХХІ-13, кв. 20 по ПУП на гр. Кърджали, кв. “Възрожденци“ – II част, с отреждане за обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.115.13 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, на собствениците на законно построената в него с отстъпено право на строеж масивна едноетажна сграда с идентификатор 40909.115.13.4 – В. К. и Х. К., и определяне на  пазарна цена на имота.
 13. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-72, кв.14 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на един етаж и призем – Ф. Р. и определяне на  пазарна цена на имота.
 14. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХV-общ., кв.30 по ПУП на с. Мост, община Кърджали,  на собственика на законно построената в него жилищна сграда – В. Х. и определяне на  пазарна цена на имота.
 15. Промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Кърджали.
 16. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2024 г.
 17. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и М. М., чрез продажба на общински 115/650 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 40909.27.735 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, целият с площ 650,00 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 18. Актуализация и допълнение на списъка на второстепенните разпоредители с бюджет към община Кърджали за 2024 година.
 1. План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2024 г. – 2026 г.
 2. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 3. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 4. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 5. Питане.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –        

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

/инж. МУХАРРЕМ МУХАРРЕМ/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *