Покана № 3 за заседание на Общински съвет – Кърджали

П О К А Н А

№ 3

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 С В И К В А М

 На 22.03.2023 г. /сряда/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                         

                                                                                                                                                        Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Гласуване в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.

2. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали с проектно предложение финансирано от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

4. Даване съгласие за промяна собствеността на път III-5073 (Мургово – Горна Крепост) – Археологически комплекс „Перперикон” от км 0+000 до км 1+200, от публично държавна в публично общинска собственост.

5. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ /Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ /Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.

6. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 116а по плана на град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

7. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ Х в кв. 152 по плана на ж.к. ,,Възрожденци“ град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

8. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 40909.119.269 по плана на кв. ,,Студен кладенец„ град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

9. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

10. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като партньор в проектно предложение по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

11. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

12. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ: инж. ЮСЕИН АХМЕД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *