Обявление на Общинския съвет в Кърджали

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Кърджали  и в изпълнение на Решение № 72, взето с Протокол № 4 от 27.04.2023 г. на Общински съвет – Кърджали, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали за мандат 2023 – 2027 година.

Общински съвет – Кърджали, открива процедура за определяне на 26 /двадесет и шест/ съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали с мандат 2023 – 2027 г. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Кърджали да входират в деловодството на Общински съвет – Кърджали – ет. 3, стая 305 в сградата на Общинска администрация – Кърджали, необходимите документи за  участие в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали за мандат 2023 – 2027 г., поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 30.06.2023 г. вкл., като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
    1.    За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Кърджали.

3. Необходими документи:

3.1. Заявление /по образец/;

3.2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.5. Данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки /по образец/;

3.6. Мотивационно писмо;

3.7. Писмено съгласие /по образец/;

3.8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 /по образец/;

3.9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Съгласно чл. 67, ал. 1, т .4 от ЗСВ, обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията,  се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Документите  се подават  в срок до 30.06.2023 г. вкл. в деловодството на Общински съвет – Кърджали – ет. 3, стая 305.

На основание чл.68 ал.5 от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати се публикува на интернет страницата на Общински съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Необходимите документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали за мандат 2023 – 2027 г. могат да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Кърджали www.kardjali.bg, Раздел „Общински съвет“, Секция „Съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали“ или да се получат от Общински съвет – Кърджали, ет. 3, стая 305 в сградата на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България“ № 41.

Телефон за допълнителна информация:
0361 67 401; 0361 67 403 – Общински съвет – Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ: инж. ЮСЕИН АХМЕД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *